બહુજન વ્યંગ | મર્દ શબ્દ સાંભળીને હિતુભાઈએ એક નવેસરનું ડુંસકું લીધુ…

“તારા પપ્પાને અને અમે તો એ ભુલી જ ગયા હતા. આપણે કોણ…? એ તો આપણા શુભેચ્છક નિતિનકાકા અવારનવાર યાંદ કરાવે જ છે.. . સારૂ છે.. તને પણ જૈમિન( નિતીન ભાઈ પટેલનો દિકરો) યાંદ કરાવશે હોં.. ત્યા સુધી તું પણ ભુલી જા… હજી પપ્પાને આગલા ઈલેકશનની ટિકિટ પણ લેવાની છે.. તું મોટો થાય એટલે તને પણ MLA બનાવવાનો છે..”