તૂટેલા રોડની ફરિયાદ કરતાં લોકોને મુહતોડ જવાબ. ભક્તોનો આશાવાદ.

“ભક્તોનો આશાવાદ”– તમને સાલાઓને ખાડા જ દેખાય છે.. બે ખાડા વચ્ચેનો રોડ નથી દેખાતો? હરામખોરો…– ચમચાઓ… પાડ માનો આ સરકારનો! તમે ખાલી ખાડામા પડ્યા છો ખાઈમા નહી….– ખાડા ન હોત તો વરસાદનું બધુ પાણી...