ઝાહિલ અંધભક્તો કરી રહ્યા છે આર્ટિકલ-30નો વિરોધ, આર્ટિકલ 30A બંધારણમાં છે જ નહીં. જાણો સચ્ચાઈ

બસ મગજમાં ભારતીય સંવિધાન અને મુસ્લિમો વિરુદ્ધનું ઝેર ભર્યું છે એટલે અફવાઓ શેર કરી નાખે છે.
આવી અફવાઓ એજ ફેલાવે જેણે ક્યારેય પણ સંવિધાન વાંચ્યું જ નથી સંવિધાનનો વિરોધ કરવાનો મોકો મળવો જોઈએ બસ. આર્ટિકલ-30 જેવુ કઈક આવે એટલે શેર કરી નાખવાનું પછી ભલે ને આર્ટિકલ નો અ પણ ના આવડતો હોય.