ટેકનોલોજી બનાવે માણસને ત્યારે બધું ખોવાઈ જશે

દુનિયા લાઇક્સ, કોમેન્ટ અને વ્યૂમાં ખોવાઈ જશેએવો પણ સમય આવશે ફરી બધુ બદલાઈ જશે સ્માર્ટફોન નહી હોય તો પણ મિત્રોના લોકેશન મળી જશેમોબાઈલ હાથમાં હશે તો પણ કેટલા ફ્રેન્ડ્સ ખોવાઈ જશે ફેસબુકના ફ્રેન્ડ્સ રૂબરૂ...