યુવા દર્શન – જગતતાત – જે કે પટેલ

http://www.jagattat.org/ ૮૧૫૪૯૪૯૪૯૧ શ્રી જે. કે. પટેલ, સુરેન્દ્રનગરના મેંથાણ ગામમાં રહે છે. એમનું નામ જગદીશ છે. પિતાનું નામ કાનજીભાઈ અને માતાનું નામ કાંતાબેન છે. બંને ૪ ચોપડી ભણેલા છે. માતા-પિતા ખેતીના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા છે....