સામાજીક પરિવર્તનનો મુળ આધાર વ્યક્તિ પરિવર્તન

શું સામાજીક પરિવર્તનનો મુળભુત આધર વ્યકતિ પરિવર્તન છે ? આ એક ખૂબ જ  રસપ્રદ અને સૌથી અગત્યનો મુદદો છે, જેના પરા આ લેખમાં ચર્ચા કરવામાં આવી છે કારણ કે આની આપણા વ્યક્તિગત જીવન તેમજ...