આધુનિક સમય, મહિલા અને સમાજ

અલ્પેશ પરમાર alpeshpaemar.512@gmail.com કલમ કાગળ અને કર્મ એજ છે મંચ જીવનનો મર્મ” ભારતીય સમાજમાં ઈતિહાસથી જ આપણે જોતાં આવીએ છીએ ,સમાજમાં સમયાંતરે બદલાવ આવતા રહયા છે, એ પછી રૂઢિગત રિવાજના હોય ,જાતિ અને રંગના...