પુસ્તક વિમોચન | અનુસૂચિ 5-6 અને પેસા એકટ

કોરોનાને લીધે આપણે જાહેર કાર્યક્રમ કરીને પુસ્તક વિમોચન કરી શકીએ તેમ નથી. જેથી, આદરણીય સંજય પરમારના હસ્તે, ફક્ત બે મિત્રોની હાજરીમાં, “અનુસૂચિ 5-6 અને PESA એકટ પુસ્તકનું વિમોચન કરવામાં આવ્યું. સંજય પરમાર, ના વકીલ...