૯/૧૪ – ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર સિવાય બીજા કોઈ સવર્ણ હિન્દૂ નેતાની કે મહાપુરુષની સ્વયંભૂ ઉજવણી જોઈ છે?

૧૪ પોસ્ટમાંથી ૯મી પોસ્ટ બહુજન મહાપુરુષ ડૉ. બાબાસાહેબ સિવાય બીજા કોઈ સવર્ણ હિંદુ નેતાની, મહાપુરુષની સ્વયંભૂ ઉજવણી જોઈ છે? કોઈ બિરસા મુંડા ના કહેતા, એ બહુજન મહાપુરુષ છે.કોઈ શિવાજી, શાહુજી મહારાજ અને સયાજીરાવ ગાયકવાડ...