ભોંઠા પડો

ટીલા ટપકા કરી, ઘંટડી વગાડી બોવ,
તોય અશપૃશ્ય તો મટ્યો નહિ,
હવે તો જરાક ભોંઠા પડો.