130 – ભારતનું બંધારણ

૧ માર્ચ ૨૦૨૦રવિવાર ભારતનું બંધારણ હાલના સમયમાં ભારતમાં મોટેભાગે દરેક જગ્યાએ દંગા-ફસાદ જોવા મળી રહ્યા છે, ધાર્મિક કટ્ટરતાના કાળા વાદળો છવાયેલા છે આપણા દેશ પર, હિન્દૂ-મુસ્લિમ ચાલી રહ્યું છે દેશમાં, હત્યાઓ થઈ રહી છે,...