કવિતા | કોરોના।.. તે આભળછેટની યાદ અપાવી…

એજ ઢંગ ને એજ રીતે આભડછેટને આગળ ધપાવી
કોરોના તે સદીઓ પુરાણી એજ દાસ્તાનની યાદ અપાવી