“રિવાજો” ને પણ જવાન બનવું હોય છે, જરૂર છે એમાં છેડછાડની

દીકરીના ઘરનું તો પાણી પણ ના પીવાય, એવી માન્યતાઓને અપનાવીને આજે પણ કેટલાયે લોકોને ગૌરવ લેતા જોયા છે.