139 – દલિતોના દરવેશી અને અલગારી આંબેડકરી આરાધક, શીલવંત સાધુ : સંત શ્રી મૂળદાસ બાપુ

આજે ૧૩૯ મો દિવસ ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૦, મંગળવાર નીરજ મહિડાની ફેસબુક વોલ પરથી. દલિતોના દરવેશી અને અલગારી આંબેડકરી આરાધક, શીલવંત સાધુ : સંત શ્રી મૂળદાસ બાપુ © નિરજકુમાર કે.મહિડા ‘નીજુ’ ******************************************* આમ તો સામાન્ય...