ડૉ. હરિભાઈ દેસાઈનો મણકો 3-2 | હરિભાઈ તો શું ખુદ હરી પણ બાબાસાહેબના વિષયમાં પ્રદુષણ ફેલાવે તો ના છોડીએ.

સુજ્ઞ વાચકો તરફથી પ્રશ્નો પૂછાય તો જવાબ આપવો નહીં પ્રેમથી ઉત્તર વાળવો આપ શોધ કાર્ય કરી લો ,આપ શોધી લો ,આપ જાણી લો.