સાંપ્રત સમયમાં ફૂલે-આંબેડકરી વિચારધારા

સાંપ્રત સમયમાં ફૂલે-આંબેડકરી વિચારધારા સાંપ્રત સમયમાં ફૂલે-આંબેડકરી વિચારધારા ડો. હિતેશ શાકય, આણંદ         આપણે બધા જ ખુબ સારી રીતે જાણીએ છીએ કે બાબાસાહેબ ડો. આંબેડકરે સામાજિક, ધાર્મિક, રાજકીય અને સાંસ્કૃતિક વગેરે ક્ષેત્રે મોટો સંઘર્ષ...