બજેટના નામે સંસદમાં બોલાયેલું જુઠ.

આમ તો બજેટ રજુ થયે જો કે બે મહિના થઇ ગયા પણ પાછલા ચાર બજેટ અને આ પાંચમા બજેટમાં કોઈ ફરક હોય તો નાણામંત્રીએ આ વખતે  જૂઠ બોલવાના બધા જ રેકોર્ડ તોડી દીધા. આ...