બૌદ્ધ | તથાગત બુદ્ધનાં ચાર મહાન સત્યો અને અષ્ટાંગ માર્ગ

દુ:ખને દૂર કરવા માટે તથાગત બુદ્ધે જે માર્ગ શોધી કાઢ્યો તે મધ્યમ માર્ગ છે.