કવિતા | તમે ક્યારે કેવા?

ચૂંટણી પહેલા હું હિંદુ છું,
ચુંટણી પછી હું દલિત છું.