શું OBC-SC-ST ખરેખર “હિન્દૂ” છે? હિન્દૂ ધર્મને એક “કરિયાણા” સ્વરૂપે સમજો

તથાકથિત હિન્દુ ધર્મ કે જે મૂળ બ્રાહ્મણ ધર્મ છે. એમાં બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વેશ્ય અને શુદ્ર છે. આ બધા મળીને કુલ 6743 કરતાં પણ વધારે જાતિઓમાં વહેંચાયેલા છે.