શું તમને નથી લાગતું કે ગૃહિણીઓ પણ પગારની હકદાર છે?

ગૃહિણીના કામને વેતનના રૂપમાં માપી જોશો તો સમજાઈ જશે કે, તેઓ જે કામ કરે છે તે બીજા કોઈ પણ કામ કરતાં ક્યાંય ઉતરતું નથી.