કોરોના |અદ્ભૂત, દેશોની વચ્ચે કોઈ જ સીમા ના રહી

દેશોની વચ્ચે કોઈ સીમા ના રહી. યુદ્ધનો શંખ ફૂંકાવાનો બંધ થઈ ગયો. અમીર ગરીબ વચ્ચે નો ભેદ દૂર થઈ ગયો.