જાણો પ્રાથમિક શિક્ષણમાં કેવા-કેવા સુધારા કરવાની જરૂર છે

શિક્ષણરૂપી ઈમારતના પાયામાં પ્રાથમિક શિક્ષણ છે. એ ઈમારતની દીવાલો માધ્યમિક શિક્ષણ છે, ત્યારે પાયાની મજબૂતી અને ટકાઉ માટે અસરકારક મૂલ્યાંકન પદ્ધતિ એટલી જ આવશ્યક બની રહે છે.