117 – હાલમાં સવર્ણ હિંદુઓ શું-શું ખોટું કરી રહ્યા છે?

આજે ૧૧૭ મો દિવસ ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦ સોમવાર હાલમાં સવર્ણ હિંદુઓ શું-શું ખોટું કરી રહ્યા છે? ૧) આ દેશ કોઈની જાગીર નથી. બધી જાતિઓ અને ધર્મોના લોકોનો સહિયારો દેશ છે. પણ સવર્ણ હિંદુઓ પોતાની...