આપણે ઘરમાં રહેવા માટેનું સચોટ કારણ

૨૪ માર્ચ ૨૦૨૦ મંગળવાર આપણે ઘરમાં રહેવા માટેનું સચોટ કારણ તમારે ઘરની બહાર નીકળવા માટે અસંખ્ય કારણો હશે. આ લાવવું છે, પેલું જોઈએ છે, આ વસ્તુ વગર તો ચાલશે જ નહીં, વિગેરે, વિગેરે.. પણ...