147 – પક્ષપલટા માટે પ્રજા જવાબદાર છે, નેતાઓ નહિ.

આજે ૧૪૭મો દિવસ ૧૮ માર્ચ ૨૦૨૦, બુધવાર પક્ષપલટા માટે પ્રજા જવાબદાર છે, નેતાઓ નહિ. આજે રાજ્યસભા ચૂંટણી પહેલા, જેટલા પણ નેતાઓ પક્ષપલટો કરી રહ્યા છે, જેને લોકો વેચાઈ ગયા એમ પણ કહે છે, તેના...