જમીનવિહોણાઓની સમસ્યા

કચ્છમાં દલિતો અને આદિવાસીઓ માટે, જમીન વિતરણનો વચન એક મૃગજળ જેવું રહ્યું છે. જ્યારે ગુજરાતના કુલ ઘરોમાં આદિવાસીઓનો હિસ્સો 24.66% છે, જમીનનો માલિકીનો હિસ્સો ફક્ત 13.57% છે. ગુજરાતમાં દલિતો માત્ર 7.75% વસ્તી ધરાવે છે...