કઈ ચૂંટણીમાં ક્યા મુદ્દા ધ્યાને લેવાં?

જસપાલ આગજા ૯૮૨૪૪૦૩૨૬૭ વોટ કોને આપવો આ મુદ્દો અત્યારની ન્યુ જનરેશનને સમજવાની ખુબ જ જરૂરી છે. સાથે સાથે આપડા વોટનુ મહત્વ પણ સમજવું જોઈએ. ભારતના બંધારણમાં દરેક પુખ્ત વયના વ્યક્તિને વોટ આપવાના અધિકારથી જ...