113 – ફક્ત હા કે ના જવાબ આપો

આજે ૧૧૩ મો દિવસ ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦ ગુરુવાર “હા” કે “ના”માં જવાબ આપો. ખબર છે ને સ્કૂલમાં આવું પુછાતું હતું. આ વેલેન્ટાઈન પર પણ હા કે ના માં જ જવાબ માંગવામાં આવશે. તો ચાલો...