126 – બૌદ્ધો અને જૈનોની હત્યાનો પુરાણોમાં ઉલ્લેખ

Special Post ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦ બુધવાર બૌદ્ધો અને જૈનોની હત્યાનો પુરાણોમાં ઉલ્લેખ. હિંદુઓ વાતચીત કે ચર્ચામાં વિશ્વાસ કરતાં નથી અને પોતાની માન્યતાઓ સામેવાળાને મનાવવા માટે ગમે તે હદ સુધી જઈ શકે છે. કાં તો...