ભારતમાં મજૂરોના મસિહા કોણ ?

મનુ રચિત ચાતુર્વર્ણ વ્યવસ્થામાંથી જન્મેલ જાતિ વ્યવસ્થાના કારણે ભારતના મનુષ્યોમાં જન્મ આધારીત ઊંચનીંચ રહેલી છે. જેના કારણે અમુક વર્ગની ગુલામી નો જન્મ થયો અને ગુલામીમાંથી દાસ/મજુર બન્યો તેની સાથે જાતિગત અસમાનતાની સાથે આર્થિક અસમાનતાનો...