૭/૧૪ – લલ્લુભાઈ જેવા વિરો દરેક પછાત સમાજમાં છે

ક્રાંતિકારી પોસ્ટઆજની ૧૪ પોસ્ટમાંથી ૭મી પોસ્ટ ઈ.સ. ૧૯૩૦માં લલ્લુભાઈ દુધાભાઈ મકવાણાએ “નવયુવક” નામનું છાપું શરૂ કર્યું હતું. હવે, આમાં ક્રાંતિકારી છાપું નથી, પણ સમય છે. તમે પોતે વિચારો કે, ૧૯૩૦માં દલિતોમાં સાક્ષરતા કેટલી હશે?...