127 – મફતમાં હસવાના પાંચ નુસ્ખા

૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦, ગુરુવાર મફતમાં હસવાના પાંચ નુસ્ખા. ૧) આંખ બંધ કરો અને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીને યાદ કરો. . . . . ૨) ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હિંદી બોલતા હોય એવું યાદ કરો. . . . ૩)...