કોરોના સામે લડવા મોદી સરકાર તમારા માટે શું કરી રહી છે?

કોરોના સામે લડવા મોદી સરકાર તમારા માટે શું કરી રહી છે? ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦એ ભારતમાં પહેલો કેસ પકડાયો હતો. ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦એ આખા ભારતે જનતા કરફ્યુ પાળ્યો. ત્યાં સુધી ભારત સરકારે વેન્ટિલેટર, પ્રોટેકટિવ કીટ...