કવિતા | ભક્તિ રે કરવી એણે મગજ ગીરવે મૂકવું રાણાભાઈ

ભક્તિ રે કરવી એણે મગજ ગીરવે મૂકવું રાણાભાઈ,
અથવા મેલવું એને તાળા કુંચીએ રે,
સાહેબ ચરણકમલમાં શીશ નમાવીને
કર(જીએસટી) આપી લાગવું પાય રે… ભક્તિ રે કરવી એણે