જાતિવાદ | એય કુંભાર..!! માટલું કેમ કેમ બને ? અને આખો વર્ગખંડ મારા ઉપર હસી ગયો.

મને આખા વર્ગમાં ઉભો કરે અને પૂછે કે એય કુંભાર બોલ માટલું કેમ કેમ બને? મને કહેવા લાગ્યા કે હું તને બરાબર ઓળખું છું. તારો બાપો પણ મારી જોડે ભણેલો ! હમજ્યો ? એ બધુંય જાણતા હોય છતાંય મને જાણી જોઈને પૂછે. અને હું નીચું જોઈ રહેતો. આખો વર્ગખંડ મારા ઉપર હસતો.