યુવા દર્શન – પ્રવીણ રામ

બે મુદ્દા, એક યોદ્ધા ફીક્ષ પે અને કોન્ટ્રેક્ટપ્રથા પ્રવીણ રામનો ઇન્ટરવ્યુ તારીખ ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૭ના અંકમાં પ્રસિદ્ધ થશે. તમે તમારા પ્રતિભાવો, આર્ટીકલો અમને લખી મોકલો, તેવી નમ્ર વિનંતી. E Mail : SharuaatMagazine@gmail.com જાહેરાત માટે...