97 – રાજનીતિક પ્રજાતંત્રનાં મૂળિયાં જનજાતીય ગણતંત્રમાં છે

આજે ૯૭ મો દિવસ ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ રવિવાર લોકતંત્ર પર અરવિંદ અરહંતની પોસ્ટ. રાજનીતિક પ્રજાતંત્રનાં મૂળિયાં જનજાતીય ગણતંત્ર (Tribal Republic)માં છે. બુદ્ધ ના સમયે વજ્જીની જનજાતીય રાજય સંઘ (Tribal confederacy) પર હુમલો કરીને અજાતશત્રુ...