એક લેખકે ડૉ.આંબેડકરને પૂછ્યું “તમે શુદ્રો(OBC,SC,ST) માટે 40 વર્ષ સંઘર્ષ કેમ કર્યો?” વાંચો જવાબ

એકવાર એક લેખકે ડો.બાબાસાહેબ આંબેડકરને પૂછ્યું કે, “તમે પોતાના જીવનના લગભગ 40 વર્ષ શુદ્રો (SC,ST,OBC) માટેના હક્ક અધિકારોની સંઘર્ષમય લડાઈ પાછળ વિતાવ્યા તો એની પાછળનો આશય શું રહેલો..!! તમે ક્યા હેતુસર શોષિત, પીડિત, વંચિત, પછાત સમાજના જે આ લોકો છે એમનામાં ઐક્યત્વ સ્થાપવાની હાકલ જગાવી..!!”. તો બાબા સાહેબે તેના વળતા જવાબ રૂપે ખૂબ જ સચોટ ઉત્તરદાયિત્વ નિભાવ્યું જે કઈંક આ મુજબ છે: