૧૨/૧૪ – ભાજપ અને RSS આ દેશના શોષિતો-પીડિતો માટે સંઘર્ષ કરનારને આ રીતે ખતમ કરે છે

નાગરીક અધિકાર કર્મશીલ પ્રો. આનંદ તેલતુંબડેએ તેમની ધરપકડની પૂર્વ સંધ્યાએ દેશના લોકોને સંબોધીને લખેલો જાહેર પત્ર અંગ્રેજી ન્યુઝ ધ વાયર પર પ્રકાશિત થયો હતો. જેને મે અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતીમાં અનુવાદ કર્યો છે. આ પત્ર વાંચીને...