સરદાર સરોવર પત્યુ હવે પ્રવાસન ઉદ્યોગના નામે

सरदार सरोवर परियोजना अब नदी परियोजनाओं, जलमार्ग, नहरों, सिंचाई के बारे में बात नहीं करती है। ध्यान अब पर्यटन पे है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में प्रधान मंत्री द्वारा कल कई पर्यटन परियोजनाओं की घोषणा...