138 – કેટલાક મુસલમાનોને એવો વ્હેમ છે કે અલ્લાહ તેમને બચાવશે

૯ માર્ચ ૨૦૨૦, સોમવાર કેટલાક મુસલમાનોને એવો વ્હેમ છે કે અલ્લાહ તેમને બચાવશે. તમે વિચારો કે ભગવાન બુદ્ધ બૌદ્ધોને બચાવવા નોહતા આવ્યા અને ભગવાન મહાવીર જૈનોને બચાવવા નોહતા આવ્યા તો અલ્લાહ કેવી રીતે બચાવવા...