145 – કોરોના વિશે મીડિયાવાળા વધારે પડતું ડરાવી રહ્યા છે

૧૬ માર્ચ ૨૦૨૦,સોમવાર કોરોના વિશે મીડિયાવાળા વધારે પડતું ડરાવી રહ્યા છે. એકદમ સરળ રીતે સમજવું હોય તો આ ડોકટરનો ચાર મિનિટનો વિડિઓ જુઓ અને જાતે નક્કી કરો કે તમને કોરોના છે કે નહીં. પણ,નાનામાં...