એક અત્યાચારી અને વ્યભિચારી શાસક હંમેશા વધારે ધાર્મિક હોવાનો ઢોંગ કરતા હોય છે. – ભગત સિંહ

એક અત્યાચારી અને વ્યભિચારી શાસક હંમેશા વધારે ધાર્મિક હોવાનો ઢોંગ કરતા હોય છે…કારણ કે ધર્મના આડ માં જ આવા કૃત્યો છુપાવી શકાય છે.. -ભગતસિંહ, the jail diary of   bhagat sih , page.no.28   આવા...