કોરોનાના ફેલાવાના 4 તબક્કાઓ ફરજીયાત વાંચો

કોરોનાના ફેલાવાના 4 સ્ટેજ 1) વિદેશી પ્રવાસીઓ – આ પ્રથમ સ્ટેજમા ફક્ત અને ફક્ત એવા જ દર્દીઓનો કોરોના રીપોર્ટ પોઝીટીવ આવે છે કે જે પોતે તાજેતરમા વિદેશ પ્રવાસ કરીને પરત આવેલા હોય. આમા તમે...