આંબેડકર મને ગમે છે

વિશ્વભરમાં ભારતનું નામ રોશન કરનાર,
આંબેડકર મને ગમે છે