137 – મહિલા દિવસ પર પુરુષો માટે વિશેષ પોસ્ટ

૮ માર્ચ ૨૦૨૦, રવિવાર મહિલા દિવસ પર પુરુષો માટે વિશેષ પોસ્ટ. સ્ત્રીઓને ફોરવર્ડ ના કરતા. —— સ્ત્રીઓને જાણવી ઘણી મુશ્કેલ હોય છે. – સ્ત્રીઓ પુરુષને જોઈને લોભાય છે. – સુંદર પુરુષને જોઈને સ્ત્રીની યોની...