ડૉ. હરિભાઈ દેસાઈનો મણકો 2 | કુલદીપ રાણવાનો સવાલ

આમ, કુલદીપ રાણવા દ્વારા પૂછેલા સવાલનો જવાબ આપવાનું ડૉ. હરિભાઈ દેસાઈએ ટાળ્યું હતું. આ બીજો પ્રસંગ છે કે સ્કોલર લોકો દ્વારા પૂછવામાં આવેલ સવાલને ડૉ. હરિભાઈ દેસાઈ ટાળી રહ્યા છે. એવું તો ના બની શકે કે,આ સવાલની અગત્યતા હરિભાઈ દેસાઈને કદાચ સમજાતી ના હોય.