હું પ્રેમ માં છું!

‘હું પ્રેમ માં છું!’, અમીન ઉમેશ 9714449544 આ વાત સાંભળી ને ઘણા લોકો આશ્ચર્ય માં પડી જાય છે. એક વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિ ને પ્રેમ કરે છે એ સાંભળી ને કેમ જાણે આપણને સ્વભાવિક લાગતું...