રિવ્યૂ | પ્રજાની પીડાઓને વાચા આપે એવું સાહિત્ય કેટલું ?

સાહિત્ય માત્ર મનોરંજનનો જ વિષય નથી પરન્તુ જીવનની કઠોર વાસ્તવિકતાઓ અને સમસ્યાઓના ઉકેલ આલેખતો એક પ્રકાર છે.